Rejestr zbiorów danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Rejestr zbiorów danych osobowych

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.), ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Żninie mającego siedzibę w Żninie przy ul. Składowej 4, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie, przysługuje zgodnie z art.32 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, której jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art.32-35 wyżej przywołanej ustaw.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę