Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacja

Informujemy, że w dalszym ciągu z powodu braku prądu kontakt z urzędem (nie działąją telefony) i obsługa klientów będą utrudnione. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Informujemy, że z powodu szkód wywołanych przez nawałnicę, która przeszła przez Żnin w ubiegły piątek, urząd jest odcięty od źródła prądu. Kontakt (nie działają telefony) i obsługa klientów będą utrudnione. Za utrudnienia przepraszamy.

Nabór wniosków o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o możliwości składania wniosków o   wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym.   1. Na szkolenie kierowane będą: - osoby posiadające gwarancję pracodawcy krajowego o zatrudnieniu w okresie 3 miesięcy od ukończenia szkolenia na okres nie...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina o możliwości składania wniosków o   przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku życia.   1. Bon szkoleniowy przyznawany jest na wniosek osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia. 2. Na szkolenie organizowane w ramach bonu szkoleniowego kierowane...

Informujemy o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

    Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina, że nadal prowadzony jest nabór wniosków na bony zatrudnieniowe w ramach środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Z przedmiotowej formy aktywizacji skorzystać mogą osoby będące w I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2 c Ustawy z dnia 20.04.2004r. o...

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)”

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"   Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim...

Nabór wniosków na staże w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Nabór wniosków w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina, że trwa nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację tej formy...

Nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu Rezerwy MRPiPS na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych na wsi  będą przyjmowane w terminie...

Wyświetlanie 131 - 140 z 249 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 

Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę