Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacja o naborze wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały: pod pozycją 1379 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, ...

Zakończenie naboru na staż z Rezerwy Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza, iż dnia 12 lipca 2017r . zostanie zakończony nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków rezerwy Ministra.  ...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) 2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) Załączniki Ogłoszenie...

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego  w 2017 roku w ramach Programu Aktywizacja i Integracja Załączniki ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w  Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy   1.  Wnioski przyjmowane będą od 17.07.2017r. do 28.07.2017r.  (liczy się data wpływu do Sekretariatu PUP). 2. Wniosek wraz z...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. W przypadku stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy wypłaconych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. To...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Nabór wniosków na staże – rezerwa Ministra

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków rezerwy Ministra. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.06.2017r. do czasu wyczerpania środków finansowych...

Nabór wniosków w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 21.06.2017 r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na...

Nabór wniosków na roboty publiczne

PUP w Żninie ogłasza nabór wniosków na roboty publiczne w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla: osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Programy skierowane są do osób będących w II profilu pomocy...

Wyświetlanie 151 - 160 z 249 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 

Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę