Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zawartość stron

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

III Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim
 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)".
Numer i nazwa Osi priorytetowej:  I. Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Numer umowy: POWR.01.01.02-04-0010/17-02
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Finanse: Wartość projektu: 4 678 799,00 zł (2 560 455,00 zł  - 2017r., 2 118 344,00 zł - 2018r.)
                Wkład Unii Europejskiej: 4 299 348,00 zł (2017r. - 2 352 802,00 zł, 2018r. - 1 946 546,00 zł)
Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2018r.
Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński 

W ramach projektu oferujemy poniższe formy wsparcia:
 1. Poradnictwo zawodowe, 
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Szkolenia,
 4. Staże do 6 m-cy,
 5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 6. Bony na zasiedlenie,
 7. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 
Grupę docelową stanowić będzie 489 osób spełniających kryteria dostępu  tzn. osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą  w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od rejestracji w urzędzie pracy lub przystąpienia danej osoby do projektu. Dla osób do 25 roku życia termin będzie liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, natomiast dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.


Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
 • dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – co najmniej 43%;
 • dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 17%;
 • dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 35%;
 • dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 48%.
Działania podjęte w ramach projektu są prowadzone zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. W zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż przewiduje wsparcie osób do 29 roku życia napotykających szczególne trudności na rynku pracy, co przyczynia się do przywracania równowagi społecznej na rynku pracy.

Nabory wniosków w ramach poszczególnych form:
Szkolenia - nabór zakończony,
Staże do 6 m-cy – nabór zakończony,
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – nabór zakończony,
Bony na zasiedlenie – nabór zakończony,
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – nabór zakończony.

Informacji dot. projektu udziela doradca zawodowy p. Bogusława Burzych tel. 52 303 10 64 w. 77.


Data aktualizacji: 02.01.2019r.

 
Załączniki
Plakat A3 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III).pdf (pdf, 729 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę