Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II) - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Widok zawartości stron

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020


 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)".
Numer i nazwa Osi priorytetowej:  I. Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Numer umowy: POWR.01.01.02-04-0010/16-00
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Finanse: Wartość projektu: 2 364 936,00zł  - (2016r.)
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2016
Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński 

W ramach projektu oferowane były poniższe formy wsparcia:
  1. Poradnictwo zawodowe, 
  2. Pośrednictwo pracy,
  3. Szkolenia,
  4. Staże do 6 m-cy,
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  6. Bony na zasiedlenie.
 
Grupę docelową stanowiły 293 osoby spełniających kryteria dostępu  tzn. osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły  w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakładał udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od rejestracji w urzędzie pracy lub przystąpienia danej osoby do projektu. Dla osób do 25 roku życia termin liczony był od dnia rejestracji w urzędzie pracy, natomiast dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.


Ogólny minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
  • dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – co najmniej 43%;
  • dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 17%;
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – co najmniej 35%;
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – co najmniej 48%.
W ramach projektu powyższe wskaźniki zostały osiągnięte.

Projekt został zakończony. PUP w Żninie nie prowadzi rekrutacji do ww. projektu.

Data aktualizacji: 03.08.2018r.
 
Załączniki
Plakat w Formacie A3 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II) (pdf, 693 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę