Zatrudnianie osób pozbawionych wolności - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zatrudnienie osób pozbawionych wolności - rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Od dłuższego czasu rynek pracy zmaga się z brakiem kandydatów do pracy a pracodawcy wciąż poszukują nowych źródeł pozyskania pracowników. Jednym z nich mogą być osoby osadzone w więzieniach. Prawo dopuszcza zatrudnianie osób pozbawionych wolności – przynosi to wymierne
korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji.

Kto może zatrudnić skazanego?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:
 • organy administracji publicznej i samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego,
 • instytucje charytatywne.
W zakresie  zatrudnienia odpłatnego:
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie,
 • spółki:
- osobowe: spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska,
- kapitałowe: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa państwowe.
Korzyści z zatrudnienia skazanych:
 • brak powstania stosunku pracy między skazanym a pracodawcą,
 • zwolnienie z prowadzenia akt osobowych,
 • brak obowiązku zgłaszania skazanego do ubezpieczenia chorobowego, a w związku
  z tym brak obowiązku wypłacania wynagrodzenia chorobowego,
 • wypłata wynagrodzenia tylko za czas faktycznie wykonywanej pracy poza wyjątkiem, gdy skazany był gotowy do jej wykonania, a doznał przeszkód z przyczyn zatrudniającego,
 • brak prawa do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego na rzecz 14-dniowego zwolnienia przysługującego po roku nieprzerwanej pracy,
 • wycofanie z zatrudnienia bez konieczności zachowania terminów przewidzianych
  w kodeksie pracy z tytułu rozwiązania umów o pracę,
 • brak obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących, ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
 • możliwość refundacji 35% wypłaconych wynagrodzeń w formie ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
Korzyści z zatrudnienia dla skazanych:
 • możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu
  i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej na rynku pracy,
 • zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych na zaspokojenie własnych potrzeb, jak również finansowe wsparcie rodziny, pokrycie kar pieniężnych, alimentów i innych zobowiązań,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nauka systematyczności,
 • kształtowanie poczucia przydatności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, sensowności podejmowania wysiłku, poczucia bycia docenionym przez innych.
Co należy zrobić aby zatrudnić osadzonego?
 • wyszukaj na mapie najbliżej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego działania,
 • wyślij do odpowiedniej jednostki  wniosek o zatrudnienie skazanych podając podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac,
  do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę  niezbędnych pracowników,
 • w przypadku akceptacji przez strony umowy wstępnych warunków zatrudnienia osadzonych, jednostka zwróci się z prośbą o dodatkowe dokumenty,
 • podpisz umowę o zatrudnieniu osadzonych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej.
W przypadku wątpliwości skontaktuj się z właściwym funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zatrudnienie skazanych w wybranej przez siebie jednostce lub  ze Specjalistą w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Bydgoszczy pod nr tel.: (52) 585-52-52, (52) 585-52-16, fax: (52) 582-97-27, adres: Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz, email: oisw_bydgoszcz@sw.gov.pl.
Zachęcamy przedsiębiorców z powiatu żnińskiego do nawiązania współpracy ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osadzonych.
 
 
Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności:
- Ustawa z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 127, z późn. zm.),
art. 121-129,

- Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2023 r., poz. 1559),
- Ustawa z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465), dotyczy działu VI oraz X.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę