PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przyznawane są w oparciu
o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.)

 
W 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie realizowane są następujące formy wsparcia osób  niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON: 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Podstawa prawna:
 • Art. 12a ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.),
O tego rodzaju dotację może ubiegać się osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Podstawowym warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest nieotrzymanie wcześniej przez zainteresowanego bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
Środki PFRON mogą być przyznane w wysokości:
1)nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania
do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
2)wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy 
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej składa się do PUP właściwego ze względu
na miejsce zarejestrowania wnioskodawcy. Wnioski należy składać w terminach naboru ogłoszonych w siedzibie oraz na stronie internetowej PUP. Wnioski złożone poza wyznaczonymi terminami
nie będą rozpatrywane. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków PFRON.
Starosta pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej informuje wnioskodawcę
o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
1)formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności;
2)wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej, przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności;
3)popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
4)planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków;
5)uprawnienia i kwalifikacje:
a)wnioskodawcy, w przypadku samodzielnego wykonywania czynności wymagających tych
uprawnień i kwalifikacji,
b)wnioskodawcy lub innych osób, w przypadku wykonywania przez nie czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji;
6)doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności;
7)zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej;
8)wysokość pozostających w dyspozycji Starosty środków PFRON przeznaczonych na przyznanie
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w danym roku.
 
Starosta wzywa osobę niepełnosprawną do negocjacji warunków umowy, które obejmować powinny m. in. następujące zagadnienia:
1)doprecyzowanie katalogu wydatków do wysokości przyznanej kwoty dofinansowania;
2)doprecyzowanie wartości poszczególnych wydatków, które będą finansowane w ramach dofinansowania;
3)omówienie praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie;
4)ustalenie terminu podpisania umowy i daty podjęcia działalności.
 
Umowa zawierana jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zmiany w umowie wymagają również formy pisemnej.
Starosta dokonuje kontroli u wnioskodawcy w zakresie wykorzystania otrzymanego dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, weryfikacji dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 lub 24 miesiące oraz w zakresie prawidłowej realizacji pozostałych warunków umowy. Do wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się okresy choroby, powołania do zasadniczej służby wojskowej, skierowania do odbycia służby zastępczej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Nie wlicza się natomiast okresu
jej zawieszenia.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przyznawane są jako pomoc de minimis.

Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Podstawa prawna:
 • Art. 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.),
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Żnińskim – PUP w Żninie reprezentowanym przez Starostę Żnińskiego, z upoważnienia którego działa Dyrektor
a Organizatorem.
Umowy na staż zawierane będą na okres do 6 miesięcy.
Osoba niepełnosprawna skierowana do odbycia stażu (stażysta) zachowuje status osoby poszukującej pracy przez cały okres odbywania stażu.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej odbywającej staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osobie niepełnosprawnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane
w wysokości 120% kwoty zasiłku za pełny miesiąc.
Osoba niepełnosprawna zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadającej w okresie odbywania stażu.
Osoby niepełnosprawne będą ponownie kierowane na staż po upływie co najmniej 6 miesięcy
od daty zakończenia tej formy wsparcia (dotyczy również stażu organizowanego przez inny podmiot niż PUP)
 
Szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Podstawa prawna:
 • Art. 11, 38 i 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 poz. 573 z późn. zm.),
Na szkolenie, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być skierowane osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:
 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Koszt szkolenia obejmuje:
 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • udokumentowane koszty przejazdu a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób
  nieposiadających prawa do stypendium,
 • koszty badań lekarskich, psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy, która z własnej winy nie podjęła lub przerwała szkolenie jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy nie podjął albo przerwał szkolenie. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia.

Dokumenty dotyczące realizacji stażu i szkoleń oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej
po jej założeniu dostępne są w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej PUP www.znin.praca.gov.pl w zakładce Druki do pobrania.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę