PFRON - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Środki PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przyznawane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 poz. 426)

W 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie realizowane są następujące formy wsparcia osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON: 

Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.
Podstawa prawna:
 • Art. 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 poz. 426),
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Żnińskim – PUP w Żninie reprezentowanym przez Starostę Żnińskiego, z upoważnienia którego działa Dyrektor
a Organizatorem.
Umowy na staż zawierane będą na okres do 6 miesięcy.
Osoba niepełnosprawna skierowana do odbycia stażu (stażysta) zachowuje status osoby poszukującej pracy przez cały okres odbywania stażu.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej odbywającej staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osobie niepełnosprawnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane
w wysokości 120% kwoty zasiłku za pełny miesiąc.
Osoba niepełnosprawna zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadającej w okresie odbywania stażu.
Osoby niepełnosprawne będą ponownie kierowane na staż (do innego Organizatora) po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia tej formy wsparcia (dotyczy również stażu organizowanego przez inny podmiot niż PUP).
Osoby niepełnosprawne będą ponownie kierowane na staż (do tego samego Organizatora) po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia stażu (dotyczy również stażu organizowanego przez inny podmiot niż PUP) i/lub zatrudnienia/innej pracy zarobkowej (uwzględniane będzie co najmniej 90 dni doświadczenia zawodowego.)
 
Szkolenie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.
Podstawa prawna:
 • Art. 11, 38 i 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 poz. 426),
Na szkolenie, które jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być skierowane osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy (pobierające rentę, zasiłek stały itp.) niepozostające w zatrudnieniu, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:
 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Koszt szkolenia obejmuje:
 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
 • udokumentowane koszty przejazdu a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia
 • koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób
  nieposiadających prawa do stypendium,
 • koszty badań lekarskich, psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
            Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy, która z własnej winy nie podjęła lub przerwała szkolenie jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy nie podjął albo przerwał szkolenie. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia.
 
Dokumenty dotyczące realizacji stażu i szkoleń dostępne są w siedzibie PUP oraz w zakładce Druki do pobrania.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę