Ulgi w spłacie należności - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Widok zawartości stron

Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3 ustawy, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:
  1.  w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
  2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
  3. osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
  4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, przewyższającej wydatki egzekucyjne.
Przepis stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych.
Od należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, których termin płatności odroczono lub które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie za okres od dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji.
Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego), oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w art. 46 ust. 2 i 3 ustawy.
Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji uzyskanej w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminów płatności określonych w art. 51, art. 56 i art. 57 ustawy.
Powyższe stosuje się odpowiednio do zapłaty odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu grantu, świadczenia aktywizacyjnego, refundacji, o której mowa w art. 60c ustawy, i dofinansowania, o którym mowa w art. 60d ustawy.

 Wnioskując o ulgę w spłacie należy przedłożyć:
 
1. Pisemną prośbę o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie  w całości lub w części należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz  z uzasadnieniem.
2. W przypadku prośby o umorzenie, należy dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej zgodnie z obowiązującym wzorem.

Podstawa prawna:
Art. 76 ust. 7 – 9d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)
Załączniki
Wniosek o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie w całości lub w części należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń .docx (docx, 12 KB)
Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej .docx (docx, 15 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę