Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zawartość stron

logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Tytuł projektu: Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Żninie (I)
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Cel projektu: Projekt wpisuje się w cel szczegółowy EFS+: Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej. Cel główny projektu to: Zwiększenie zatrudnienia klientów PUP w Żninie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.

Finanse: Łączna kwota środków na realizację projektu wynosi: 2 256 624,79 zł z tego  wkład Unii Europejskiej: 1 918 131,09 zł, wkład krajowy: 338 493,70 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r.

W ramach projektu oferujemy poniższe formy wsparcia:
  1. Poradnictwo zawodowe 
  2. Pośrednictwo pracy 
  3. Staże  do 5 m-cy
  4. Bony na zasiedlenie
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  6. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do klientów PUP w Żninie, w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji tj.: kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach.

Rezultaty: Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia w tym rozpoczęcie prowadzenia działalności na własny rachunek, w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez minimum 95 osób (K 55, M 40).

 
#FunduszeEuropejskie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy osobiście do siedziby PUP w Żninie. Informacji i wskazówek dot. projektu udzielają doradcy zawodowi tel. 52 303 10 64 w. 67.
                           
Data aktualizacji: 03.07.2023 r.Plakat o treści: Powiat Żniński/Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizuje projekt „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Żninie (I)” Dofinansowanie projektu z UE: 1 918 131,09 PLN
Załączniki
Plakat - Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Żninie (I).pdf (pdf, 321 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę