Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zawartość stron

logotyp Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Tytuł projektu: Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Żninie (I)
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Cel projektu: Projekt wpisuje się w cel szczegółowy EFS+: Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej. Cel główny projektu to: Zwiększenie zatrudnienia klientów PUP w Żninie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.

Finanse: Łączna kwota środków na realizację projektu wynosi: 4 829 065,29 zł z tego  wkład Unii Europejskiej: 4 104 705,51 zł, wkład krajowy: 724 359,78 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.12.2024 r.

W ramach projektu oferujemy poniższe formy wsparcia:
  1. Poradnictwo zawodowe 
  2. Pośrednictwo pracy 
  3. Staże  do 5 m-cy (nabór zakończony)
  4. Bony na zasiedlenie (nabór do wyczerpania limitu środków)
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (nabór zakończony)
  6. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (nabór zakończony)
Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do klientów PUP w Żninie, w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji tj.: kobiet, osób młodych w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach.

Rezultaty: Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia w tym rozpoczęcie prowadzenia działalności na własny rachunek, w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez minimum 214 osób (K 128, M 86).

 
#FunduszeEuropejskie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy osobiście do siedziby PUP w Żninie. Informacji i wskazówek dot. projektu udzielają doradcy zawodowi tel. 52 303 10 64 w. 67.
                           
Data aktualizacji: 16.04.2024 r.
Plakat o treści: Powiat Żniński/Powiatowy Urząd Pracy w Żninie realizuje projekt „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Żninie (I)” Dofinansowanie projektu z UE :4 104 705,51 PLN PLN
Załączniki
Plakat - Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Żninie (I) (pdf, 320 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę