Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zawartość stron

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

III Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim

Tytuł projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)".
Numer i nazwa Osi priorytetowej:  8. Aktywni na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy
Numer umowy: RPKP.08.01.00-04.0010/17-02
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.
Finanse: Wartość projektu:  3 752 410,00 zł ( 2017r. - 1 873 039,00 zł, 2018r. - 1 879 371,00 zł)
                Wkład Unii Europejskiej: 3 189 548,55 zł (2017r. - 1 592 083,55 zł, 2018r. - 1 597 465,00 zł)
Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2018r.
Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński 

W ramach projektu oferujemy poniższe formy wsparcia:
  1. Poradnictwo zawodowe 
  2. Pośrednictwo pracy 
  3. Staże  do 6 m-cy
  4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  6. Szkolenia
Grupę docelową stanowić będą 344 osoby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie zakwalifikowanych do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy powyżej 29 roku życia, należących w szczególności do jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.
Objęcie wsparciem wspomnianej grupy docelowej ma na celu obniżenie bezrobocia na terenie Powiatu Żnińskiego. Działania podjęte w ramach projektu są zgodne z zasadami równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż przewiduje wsparcie osób powyżej 29 roku życia, w szczególności należących do grup w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, co przyczynia się do przywracania równowagi społecznej na rynku pracy. Projekt też neutralnie wpływa na równoważenie lokalnego rynku gospodarczego z uwagi na wspieranie powstawania nowych miejsc pracy oraz doposażenie i wyposażenie nowego miejsca pracy (w ramach pomocy de minimis).


Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia  przez minimum 33% osób w wieku 50 lat i więcej, przez minimum 39% kobiet, przez minimum 33% osób z niepełnosprawnościami, przez minimum 30% osób długotrwale bezrobotnych, przez minimum 38% osób o niskich kwalifikacjach oraz przez minimum 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii  zarejestrowanych w PUP w Żninie.

Nabory wniosków w ramach poszczególnych form:
- Staże do 6 m-cy – nabór zakończony,
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – od nabór zakończony,
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – nabór zakończony,
- Szkolenia - nabór zakończony.

 Informacji dot. projektu udziela doradca zawodowy p. Dorota Buzała tel. 52 303 10 64 w. 67.
                              
Data aktualizacji: 02.01.2019r.
 
Załączniki
Plakat A3 - Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III).pdf (pdf, 1081 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę