Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zawartość stron

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Plakat- Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (IV)
Tytuł projektu: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (IV)".
Numer i nazwa Osi priorytetowej:  8. Aktywni na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy
Numer umowy: RPKP.08.01.00-04.0010/18-00
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.
Finanse: Wartość projektu:  3 741 524,00 zł ( 2019r. - 1 829 796,00 zł, 2020r. - 1 911 728,00 zł)
                Wkład Unii Europejskiej: 3 180 296,00 zł (2019r. - 1 555 327,00 zł, 2020r. - 1 624 969,00 zł)
Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 31.12.2020r.
Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński 

W ramach projektu oferujemy poniższe formy wsparcia:
  1. Poradnictwo zawodowe 
  2. Pośrednictwo pracy 
  3. Staże  do 6 m-cy
  4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  6. Szkolenia
Grupę docelową stanowić będzie 288 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie powyżej 29 roku życia, należących w szczególności do jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.
Objęcie wsparciem wspomnianej grupy docelowej ma na celu obniżenie bezrobocia na terenie Powiatu Żnińskiego. Działania podjęte w ramach projektu są zgodne z zasadami równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż przewiduje wsparcie osób powyżej 29 roku życia, w szczególności należących do grup w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, co przyczynia się do przywracania równowagi społecznej na rynku pracy. Projekt też neutralnie wpływa na równoważenie lokalnego rynku gospodarczego z uwagi na wspieranie powstawania nowych miejsc pracy oraz doposażenie i wyposażenie nowego miejsca pracy (w ramach pomocy de minimis).
 
Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej zgodne z Komunikatem w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych uwzględniającym
zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz samozatrudnienie:
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 - 42%;
- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grupy - 52% (nie zakłada się udziału tych osób w projekcie).
 

Nabory wniosków w ramach poszczególnych form:
- Staże do 6 m-cy – nabór w 2020 r.,
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – nabór w 2020 r.,
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – nabór w 2020 r.,
- Szkolenia - nabór zakończony
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy osobiście do siedziby PUP w Żninie. Informacji i wskazówek dot. projektu udziela doradca zawodowy p. Dorota Buzała tel. 52 303 10 64 w. 67.
                              
Data aktualizacji: 20.11.2019r.
Załączniki
Plakat A3 - Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (IV).pdf (pdf, 590 KB)
Kryteria realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2019 r.pdf (pdf, 608 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę