Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Zawartość stron

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Plakat - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV)
 
Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV)".
Numer i nazwa Osi priorytetowej:  I. Osoby młode na rynku pracy
Numer i nazwa Działania: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Numer umowy: POWR.01.01.01-04-0010/18-00
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Finanse: Wartość projektu: 3 930 636,00 zł (2 014 460,00 zł  - 2019r., 1 916 176,00 zł - 2020r.)
                Wkład Unii Europejskiej: 3 312 740,00 zł (2019r. – 1 697 787,00 zł, 2020r. - 1 614 953,00 zł)
Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 31.12.2020r.
Obszar realizacji projektu: województwo kujawsko-pomorskie
Powiat: żniński 

W ramach projektu oferujemy poniższe formy wsparcia:
  1. Poradnictwo zawodowe, 
  2. Pośrednictwo pracy,
  3. Szkolenia,
  4. Staże do 6 m-cy,
  5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  6. Bony na zasiedlenie,
  7. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 
Grupę docelową stanowić będą 404 osoby spełniających kryteria dostępu  tzn. osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą  w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od rejestracji w urzędzie pracy lub przystąpienia danej osoby do projektu. Dla osób do 25 roku życia termin będzie liczony od dnia rejestracji w urzędzie pracy, natomiast dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu. Projekt skierowany jest do: - grupy 243 osób bezrobotnych należących do kategorii NEET (165 kobiet i 78 mężczyzn) oraz 81 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach (55 kobiet i 26 mężczyzn).


Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez:
- uczestników nie należących do osób w najtrudniejszej sytuacji w co najmniej 57%;
- osoby w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci w co najmniej 42%.
 
Działania podjęte w ramach projektu są prowadzone zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. W zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż przewiduje wsparcie osób do 29 roku życia napotykających szczególne trudności na rynku pracy, co przyczynia się do przywracania równowagi społecznej na rynku pracy. Dodatkowo projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju i nie będzie negatywnie wpływał na środowisko. Realizacja projektu będzie zgodna z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Nabory wniosków w ramach poszczególnych form:
Szkolenia - nabór zakończony,
Staże do 6 m-cy – nabór w 2020 r.,
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – nabór w 2020 r.,
Bony na zasiedlenie – nabór od 06.02.2019r. do wyczerpania środków,
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – nabór w 2020 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy osobiście do siedziby PUP w Żninie. Informacji i wskazówek dot. projektu udziela doradca zawodowy p. Małgorzata Domańska tel. 52 303 10 64 wew. 57


Data aktualizacji: 20.11.2019r.
Załączniki
Plakat A3 - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV).pdf (pdf, 1149 KB)
Kryteria realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2019 r.pdf (pdf, 608 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę