Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Informacja dot. naboru na roboty publiczne w ramach programu regionalnego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

     Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski na roboty publiczne  w ramach programu regionalnego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyjmowane będądo dnia 24.04.2018r. ze względu na duże zainteresowanie ww. programem.   ...

Wycena planowanych prac malarsko-budowlanych

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca się z prośbą o wycenę planowanych prac malarsko budowlanych wg przedmiarów przedstawionych w załączniku.

Wycena wykonania planowanych prac remontowo-adaptacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zwraca się z prośbą o wycenę wykonania planowanych prac remontowo-adaptacyjnych wg przedstawionych przedmiarów.

Jesteś panią swojego losu

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza bezrobotne kobiety na spotkanie grupowe pt. "JESTEŚ PANIĄ SWOJEGO LOSU!"

Cykl spotkań informacyjnych

Lokalny Punkt Informacyjny w Inowrocławiu serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne " Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych z funduszami unijnymi ", na których przedstawione zostaną oferty projektodawców, którzy prowadzą rekrutację do udziału w projektach dofinansowanych ze środków funduszy unijnych na...

Konsultacje społeczne - Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim na lata 2018 - 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w powiecie żnińskim na lata 2018- 2022", które odbędą się dnia 20.04.2018r. w siedzibie tutejszego Urzędu (Żnin, ul. Składowa 4) w godzinach od 9:00 do 11:00. ...

Nabór wniosków na roboty publiczne i staże

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabory wniosków na roboty publiczne oraz staże w ramach programu regionalnego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Program skierowany jest do osób będących w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c Ustawy z dnia 20.04.2004r. o...

Nabór wniosków na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne w ramach środków Funduszu Pracy. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 16.04.2018r. do 27.04.2018r. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2018r. Aktualny druk...

Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim na lata 2018 - 2022

W związku z przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie do opracowania Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim na lata 2018 – 2022 Zarząd Powiatu w Żninie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród mieszkańców Powiatu Żnińskiego.

Zapytanie o szacunkową wartość szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie planuje przeprowadzić szkolenie grupowe – ABC Przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych. W związku z powyższym prosimy o podanie szacunkowej wartości do załączonego poniżej opisu szkolenia. Informację o wartości szacunkowej szkolenia proszę przesłać na załączonym formularzu do 09 kwietnia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 249 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 

Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę