Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie


Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy.   Wnioski na realizację tej formy wsparcia przyjmowane będą od 12.02.2018r.   Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych...

Nabór wniosków na przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)" , Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej/poszukującej pracy* do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy Wnioski na realizację tej formy wsparcia przyjmowane będą od 12.02.2018r. Forma ta skierowana jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r. ż. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania...

Zatrudnianie cudzoziemców

   W związku z koniecznością zachowania terminu wyznaczonego na rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz prawidłową organizacją czasu pracy z dniem 12.02.2018r. (poniedziałek) wprowadza się limit dzienny 10 oświadczeń przyjmowanych od jednego Podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. ...

„Mama może wszystko - 2!”

20 lutego 2018 r. w godz. 10.30 – 14.00, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Inowrocławiu organizuje spotkanie z cyklu „Mama może wszystko – 2!" w Hotelu Martina, ul. Mickiewicza 37 w Żninie . Na spotkaniu głównie omówimy możliwości skorzystania z dofinansowania na nianie lub żłobki. Wskażemy także inne...

Wyświetlanie 6 - 10 z 215 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
Obowiązek informacyjny bezrobotnego
Zgodnie z art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa
do zasiłku (innego świadczenia).
 
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy
Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Usługi elektroniczne

Wsparcie w obsłudze spraw zapewnia
Zielona Linia - Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia, tel.: 19524 
Infolinia płatna. Opłata jak za połączenie lokalne. Więcej na http://zielonalinia.gov.pl


Rejestracja lub wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracyZgłoszenie ofert pracy, stażu i praktykWięcej usług
"Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Obrazek dla:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (III)"

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie

ul. Składowa 4, 88-400 Żnin

Dni i godziny otwarcia placówki:    
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Rejestracja  osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14.30

Telefony: +48 523031064, +48 523031083, +48 523031112
Fax :  +48 523031085
E-mail:  tozn@praca.gov.pl
Adres skrzynki podawczej ePUAP: /pup-znin/SkrytkaESP
Adres strony www: znin.praca.gov.pl
Adres strony BIP:  bip.pup.powiatzninski.pl
NIP:  562-15-78-873
Regon: 092509367

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę